اوقات شــرعی
آب و هوا
وظايف سازمان

 وظايف واحدهاي استاني وزارت جهاد كشاورزي  [1]

◄  بررسي و شناخت امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي (زراعت، باغباني، آب و خاك ، دام و طيور و آبزيان و توسعه روستائي و عشايري و منابع طبيعي) در سطح استان و مسائل و مشكلات فني ، اقتصادي و اجتماعي مربوط به آنها.

◄  تهيه و تدوين خط مشي ها ، اهداف ، برنامه ها و سياستهاي توسعه بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري در استان در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در استان جهت تصويب.

◄  بررسي ، تدوين و اجراي برنامه ها ، طرحها و دستورالعمل هاي مربوط به الگوي كشت محصولات كشاورزي و همچنين نظام دامداري، دامپروري و منابع طبيعي استان درقالب سياستهاي مصوب .

◄  تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي و كاهش ضايعات در سطح استان براساس قوانين و مقررات مربوط.

◄  جمع آوري، استخراج ، طبقه بندي ، پردازش ، نگهداري ، بهنگام سازي و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به بخش كشاورزي و توسعه و عمران روستايي و عشايري در استان.

◄   تهيه ، اجرا و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي استاني براساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي وزارت .

◄  مطالعه ، بررسي ، نيازسنجي ، برنامه ريزي ، تهيه ، اجرا و ارزشيابي طرحها ، برنامه ها و
دوره هاي آموزشي و ترويجي ، فني و حرفه اي و علمي و كاربردي مورد نياز توليدگنندگان، بهره بردارن ، مروجان و راهبران بخش كشاورزي در استان در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت جهاد كشاورزي.

◄   ارائه نتايج پژوهشهاي انجام شده به توليدكنندگان و بهره برداران.

◄  تهيه و اجراي طرحها و برنامه هاي مرتبط با حفظ ، احياء ، گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگلها و مراتع طبيعي و دست كاشت در سطح استان در چارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب .

◄   مطالعه ، برنامه ريزي ، تدوين و اجراي طرحهاي لازم در زمينه آبخيزداري و آبخونداري در حوزه هاي آبخيز استان.

◄   تهيه و اجراي طرحهاي تثبيت شن هاي روان و بيابان زدائي و جلوگيري از بيابان زدايي .

◄  تهيه ، تدوين و اجراي طرحهاي جنگلكاري ، جنگلداري ، مرتعداري ، ايجاد پاركهاي جنگلي و تفرجگاههاي طبيعي در چارچوب سياست هاي ابلاغي .

◄   انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيري از تغيير و تبديل كاربري اراضي كشاورزي و جنگلي .

◄  تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي، دولتي و موات از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان و اخذ سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود .

◄  انجام عمليات اجرايي لازم براي تثبيت مالكيتهاي شرعي و قانوني با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت و اجراي قانون اصلاحات ارضي در رقبات مشمول و باقيمانده و همچنين تعيين تكليف نهايي اراضي كشت موقت.

◄  برنامه ريزي در جهت استقرار شبكه عمليات ترويجي در مناطق روستايي و عشايري درقالب سياستها و برنامه هاي وزارتخانه ها.

◄   تهيه برنامه استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي استان در چارچوب طرحهاي جامع حوزه آبخيز.

◄  نظارت بهداشتي بر مراكز نگهداري و پرورش دام و مراكز تهيه ، توليد و توزيع و عرضه فرآورده هاي خام با منشاء دامي و محصولات شيلاتي ، كارخانجات خوراك دام ، كشتارگاهها و اماكن عرضه دام و اعمال استانداردها.

◄   انجام اقدامات لازم درجهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي و توسعه آبزي پروري در استان.

◄  برنامه ريزي ، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم بمنظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاههاي در سطح استان.

◄  تهيه ، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي مربوط به امور زيربنايي كشاورزي از قبيل يكپارچگي سازي اراضي، احداث راههاي بين مزارع ، تجهيز و نوسازي مزارع و باغها بمنظور استفاده موثر از منابع و نهاده هاي كشاورزي.

◄  بررسي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، اصلاح ، احياء و افزايش حاصلخيزي خاك در جهت بهره برداري بهينه و مطلوب از آن.

◄  برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم بمنظور انتقال آب انهار سنتي و قنوات ، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در مزارع و باغها با استفاده از روش هاي نوين آبياري و اقدامات مربوط به احداث ، توسعه و نگهداري تاسيسات آبي.

◄   اجراي وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن در سطح استان.

◄   اجراي طرحهاي كوچك تامين و توسعه منابع آب در سطح استان (پس از كسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه اي ذيربط) .

◄  شناسايي و امكانات و نيازمنديهاي دامداران متحرك جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و توليدي عشاير.

◄   ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چارچوب طرحهاي ابلاغي.

◄   انجام اقدامات لازم در جهت نگهداري بنادر شيلاتي و تاسيسات زيربنايي براساس ضوابط ابلاغي.

◄  فراهم آوردن زمينه هاي توسعه صنايع مربوط به جمع آوري ، نگهداري‌، تبديل و عمل آوري و بسته بندي محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در استان.

◄  انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، بهبود و توسعه كمي و كيفي محصولات زراعي ، باغي ، توليدات دام‌، آبزيان و منابع طبيعي استان و حمايت از منافع توليدكنندگان.

◄  بررسي نظامهاي بهره برداري كشاورزي در استان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسب ترين آنها باتوجه به خصوصيات فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي منطقه .

◄  انجام بررسي هاي لازم در مورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي فناوري كشاورزي متناسب با خصوصيات و ويژگي هاي اقليمي و كشاورزي استان و تهيه و اجراي طرحهاي مكانيزاسيون و ساير برنامه هاي مورد نياز براساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي.

◄   زمينه سازي و حمايت از ايجاد و توسعه تشكلهاي مورد نياز بخش كشاورزي استان.

◄  انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع دام و آبزيان ، اصلاح نژاد ، تغذيه ، مديريت و مهندسي بهداشت جايگاه دام و صدور مجوزهاي لازم در چارچوب سياستها و دستورالعملهاي ابلاغي.

◄  تامين سلامتي و بهداشت دام از طريق ايجاد شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت و اجراي عمليات پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام و قرنطينه دامي.

◄  انجام اقدامات لازم درخصوص گسترش شبكه هاي پيش آگاهي ، مراقبت ، پيشگيري ، قرنطينه گياهي و مبارزه با آفات ، علفهاي هرز و بيماري هاي گياهي در سطح استان .

◄  نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي و سموم مورد نياز بخش كشاورزي در استان براساس ضوابط ابلاغي.

◄  انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهي و بهينه سازي نظام عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزي و توليدات دامي در استان در چارچوب برنامه هاي مصوب و سياستهاي بازرگاني كشور.

◄  انجام اقدامات لازم در زمينه خريد ، فروش ، بازاريابي ، صادرات ، بيمه ، نگهداري ، امحاء و نظاير آن درخصوص محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي براساس قوانين‌، مصوبات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.

◄  حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و موسسات اعتباري توسط توليدكنندگان و بهره برداران.

◄   انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليدكنندگان ، توليدات ، تاسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزي .

◄  انجام اقدامات لازم در زمينه ارائه خدمات و تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي دام و آبزيان ، دارو ، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غيردولتي و درصورت لزوم توسط واحد ذيربط در استان در چارچوب ضوابط ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي.

◄   نظارت مستمر بر كليه فعاليتهاي مرتبط با زيربخشهاي مختلف كشاورزي در سطح استان.

◄  نظارت و ارزشيابي طرحها ، فعاليتها ، ‌اقدامات در حيطه وظايف واحدهاي استاني وزارتخانه بمنظور سنجش ميزان كارآيي و اثربخشي آنها.

◄  اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي انجام فعاليتهاي مربوط به كشاورزي ، منابع طبيعي و دام و طيور و آبزيان.

◄   انجام ساير وظايف و اموري كه بموجب قوانين و مقررات بعهده وزارت جهاد كشاورزي در سطح استان مي باشد.


 


[1]  وظايف واحدهاي استاني از شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي موضوع تصويب نامه شماره 18801/ت 25638 هـ مورخ 25/3/1381 هيات محترم وزيران تفكيك شده است.

 

 

آخرین اخبــار سایت های مرتبط
گزارش تصویری
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق